تبلیغات
دوستت دارم - آیا می دانستید!!دوستت دارم

پرانتزباز ( دوستت دارم ... پرانتز را نبستم . بگذار این حقیقت تا ابد جریان یابد

Did you know that those who appear to be very strong in heart,

 are real weak and most susceptible?
آیا میدانستید آنهایی که از نظر احساسی بسیار قوی به نظر میرسند در واقع

 بسیار ضعیف و شکننده هستند؟

Did you know that the , Sorry and help me
آیا میدانستید که سه جمله ای که بیان آنها از همه جملات سخت تر است

 دوستت دارم، متاسفم و به من کمک کن می باشد!

Did you know that those who dress in red are more confident in themselves!
آیا میدانستید که کسانی که قرمز میپوشند از اعتماد بیشتری نسبت به خود

 بر خوردارند!

Did you know that those who dress in yellow are those that

 enjoy their beauty?
آیا میدانستیدکه کسانی که زرد میپوشند از زیبایی خود لذت میبرند؟

Did you know that those who dress in black, are those

 who want to be unnoticed and need your

help and understanding?
و آیا میدانستید که کسانی که لباس مشکی به تن میکنند نمیخواهند مورد توجه قرار

 گیرند،ولی به کمک و درک شما نیاز دارند؟ 

Did you know that when you help someone, the help is

 returned in two folds?
آیا میدانستید که زمانی که به کسی کمک میکنید اثر آن دوبار به سوی شما بر میگردد؟ 

Did you know that it's easier to say what you feel in writing

than saying it to someone in the face?

But did you know that it has more value when you say it

to their face?
و آیامیدانستید که نوشتن احساسات بسیارآسانتر ازرودرو بیان کردن آنهاست،

 اما ارزش رودرو گفتن بسی بیشتر است؟

Did you know that if you ask for something in faith,

 your wishes are granted?
آیا میدانستید که اگر چیزی رابا ایمان ازخداوند بخواهید به شما عطا خواهد شد؟

Did you know that you can make your dreams come true,

like falling in love, becoming rich, staying healthy,

if you ask for it by faith, and if you really knew,

you'd be surprised by what you could do.

آیا میدانستید که شما میتوانید به رویاهایتان جامه عمل بپوشانید رویاهایی مانند

 عشق،ثروت،سلامت . اگر آنها رابا اعتقاد بخواهید و اگرواقعا این موضوع

 را میدانستید از آنچه قادر به انجامش بودید متعجب میشدید؟ 

But don't believe everything I tell you, until you try it for

yourself, if you know someone that is in need of something

 that I mentioned, and you know that you can help,

 you'll see that it will be returned in two-fold.
اما به آنچه من به شما میگویم ایمان نیاورید تا زمانیکه خودتان آنها را امتحان کنید

 اگرشما بدانید که کسی نیاز به چیزی دارد که من گفتم و بدانید که میتوانید به

 او کمک کنید متوجه خواهید شد که آن چیز دوباره به سوی شما بازخواهد گشت!


نوشته شده در چهارشنبه 18 مهر 1386 ساعت 02:10 ق.ظ توسط نازی نظرات |


Design By : Pichak